வியாழன், 26 செப்டம்பர், 2013

இனமழிக்கும் வேலை!

இனமழிக்கும் வேலை!

அனைத்தரசுப் பள்ளியிலும் ஆங்கிலம்தான் என்றே
அனைவர்க்கும் கல்விமொழி ஆக்க முனைந்தார்!
கனன்று தடுத்திடுவோம்! கண்டிப்போம்! வாரீர்!
இனமழிக்கும் வேலை இது.                                                                                                   (புதுவைத் தெளிதமிழ் இதழில் வெளிவந்தது)                     

புதன், 11 செப்டம்பர், 2013

புல்லர்சொல் தள்ளுபுறம்!

புல்லர்சொல் தள்ளுபுறம்!

மன்பதையைக் கூறாக்கும் மண்அரத்த ஆறாக்கும்
புன்மதம் சாதி புதையாழம்! அன்புடனே
நல்லிணக்கம் நாடிடுக! நஞ்சாம் மனுமறைகள்
புல்லர்சொல் தள்ளுபுறம், பொய்!