வியாழன், 26 செப்டம்பர், 2013

இனமழிக்கும் வேலை!

இனமழிக்கும் வேலை!

அனைத்தரசுப் பள்ளியிலும் ஆங்கிலம்தான் என்றே
அனைவர்க்கும் கல்விமொழி ஆக்க முனைந்தார்!
கனன்று தடுத்திடுவோம்! கண்டிப்போம்! வாரீர்!
இனமழிக்கும் வேலை இது.                                                                                                   (புதுவைத் தெளிதமிழ் இதழில் வெளிவந்தது)                     

1 கருத்து: