வியாழன், 31 அக்டோபர், 2013

நாடகமே!

நாடகமே!

திட்பத் துணையாய்த் திகழ்ந்தே இனமழி தீச்செயலில்
நுட்பக் கரவினில் நொய்சிங் களருக்கே நோன்றுதவி
ஒட்பிலாப் பக்சே ஒடுக்கு மிலங்கையை ஓர்ந்ததுவே
நட்புநா டென்று நவில்வதெல் லாமொரு நாடகமே!                                                                            (18-10-2013 புதுவைத் 'தெளிதமிழ்' இதழில் வந்தது)                                                                             

3 கருத்துகள்: