திங்கள், 22 ஜூலை, 2013

இழிகின்றார்!

இழிகின்றார்!                                                                                                                                       மூத்த தமிழே முதற்றாய் மொழியாம் முடிவைச் சொல்கின்றார்!                                                                                                                                 ஏத்தும் ஆய்வர் இந்நா கரிகம்எவர்க்கும் முதலென்றார்!                                                                                                                                           காத்தல் பேணல் கருதாத் தமிழர்கடைகெட் டழிகின்றார்!                                                                                                                                             ஊத்தை உணர்வால் உறுதன் னலத்தால் உலகில் இழிகின்றார்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக